معماری
خانه / سایر رشته های علوم انسانی

سایر رشته های علوم انسانی

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول و اندیشه های تعاونی کد درس: ۱۲۲۲۰۴۴

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول و اندیشه های تعاونی کد درس: ۱۲۲۲۰۴۴ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی اصول و اندیشه های تعاونی کد درس: ۱۲۲۲۰۴۴   شامل 7 نمونه سوال به همراه ۱ پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا …

ادامه مطلب ...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول حسابداری کد درس: ۱۲۱۴۰۱۶-۱۲۱۴۰۰۱

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول حسابداری کد درس: ۱۲۱۴۰۱۶-۱۲۱۴۰۰۱ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی اصول حسابداری کد درس: ۱۲۱۴۰۱۶-۱۲۱۴۰۰۱   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت …

ادامه مطلب ...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول آموزش و ترویج تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۱

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول آموزش و ترویج تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۱ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی اصول آموزش و ترویج تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۱   شامل ۱۰ دوره نمونه سوال به همراه ۵ پاسخنامه تستی از نیمسال اول …

ادامه مطلب ...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- انواع و کارکرد تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۶

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- انواع و کارکرد تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۶ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی انواع و کارکرد تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۶   شامل 9 نمونه سوال به همراه ۴ پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ …

ادامه مطلب ...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- امور مالی تعاونی ها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۰

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- امور مالی تعاونی ها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۰ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی امور مالی تعاونی ها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۰   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا …

ادامه مطلب ...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اقتصاد خرد و کلان کد درس: ۱۲۲۱۰۰۲

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اقتصاد خرد و کلان کد درس: ۱۲۲۱۰۰۲ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی اقتصاد خرد و کلان کد درس: ۱۲۲۱۰۰۲   شامل 7 نمونه سوال به همراه ۳ پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تاتابستان ۹۴ جهت …

ادامه مطلب ...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی-جامعه شناسی جنگ و نیروهای تظامی کد درس: ۱۲۲۲۰۳۴

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی-جامعه شناسی جنگ و نیروهای تظامی کد درس: ۱۲۲۲۰۳۴ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی جامعه شناسی جنگ و نیروهای تظامی کد درس: ۱۲۲۲۰۳۴   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال …

ادامه مطلب ...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- جامعه شناسی انقلاب کد درس: ۱۲۲۲۰۳۷

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- جامعه شناسی انقلاب کد درس: ۱۲۲۲۰۳۷ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی جامعه شناسی انقلاب کد درس: ۱۲۲۲۰۳۷   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم …

ادامه مطلب ...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام کد درس: ۱۲۲۰۰۹

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام کد درس: ۱۲۲۰۰۹ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام کد درس: ۱۲۲۰۰۹   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول …

ادامه مطلب ...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی-بررسی مسائل اجتماعی ایران کد درس: ۱۲۲۲۱۷۱-۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۳۹۰۱۵-۱۲۱۸۰۲۱-۱۲۲۷۰۷۷

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی-بررسی مسائل اجتماعی ایران کد درس: ۱۲۲۲۱۷۱-۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۳۹۰۱۵-۱۲۱۸۰۲۱-۱۲۲۷۰۷۷ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی بررسی مسائل اجتماعی ایران کد درس: ۱۲۲۲۱۷۱-۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۳۹۰۱۵-۱۲۱۸۰۲۱-۱۲۲۷۰۷۷   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال …

ادامه مطلب ...