بایگانی دسته: آموزش و پرورش

۳۳-گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی(دوم ابتدایی) راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی۱۶

33-گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی(دوم ابتدایی) راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی16

۳۳-گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی(دوم ابتدایی) راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی۱۶

فهرست مطالب
چکيده۴
نکات کلیدی :۴
۱- مقدمه (بیان مساله و سابقه موضوع )۵
توصیف وضعیت موجود. ۶
اهداف گزارش تخصصی :۶
هدف اصلی :۶
اهداف فرعی :۷
مقایسه با شاخص :۷
جمع آوری اطلاعات.. ۷
مشکلات و چالش های تدریس ریاضی دوره ابتدایی.. ۷
ارائه راهکارهای پشنهادی برای حل مشکلات تدریس… ۹
الف – آموزش مفاهيم رياضی از طريق نقاشی- رسم ( آموزش هندسه و اندازه گيری ) :۹
ب – آموزش مفاهيم رياضی با استفاده از عمل و آگاهی ( آموزش طول و مساحت با مستطيل ) :۱۰
ج – آموزش مفاهيم رياضي…

۳۴-گزارش تخصصی معلم ابتدایی (دوم ابتدایی)حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان به علت فوت پدر با راه حل های مناسب۱۷

34-گزارش تخصصی معلم ابتدایی (دوم ابتدایی)حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان به علت فوت پدر با راه حل های مناسب17

۳۴-گزارش تخصصی معلم ابتدایی (دوم ابتدایی)حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان به علت فوت پدر با راه حل های مناسب۱۷

فهرست مطالب
چکیده۳
نکات کلیدی :۳
مقدمه (بیان مساله )۴
ارزیابی از وضع موجود. ۵
اهداف گزارش تخصصی :۵
هدف اصلی :۵
اهداف جزئی:۶
مقایسه با شاخص :۶
جمع آوری اطلاعات.. ۶
۱ – مشاهده۷
۲ – صحبت خصوصی با دانش آموز۷
۳-وضعیت خانوادگی.. ۸
۴- نظر همکاران. ۸
۵ – ارتباط با خانواده۸
تجزیه و تحلیل داده ها۹
انتخاب راه حل موقتی.. ۱۰
اجرای طرح جدید و نظارت بر آن. ۱۱
ارزیابی بعد از اجرای طرح. ۱۴
نقاط قوت اجرای طرح. ۱۵
نقط ضعف اجرای طرح :۱۵
تجدید نظر و دادن گزارش نهایی…..

۳۵-گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی (پایه دوم) حل مشکلات یکی از دانش آموزان با اختلالات یادگیری با روش های مناسب۲۲ص

35-گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی (پایه دوم) حل مشکلات یکی از دانش آموزان با اختلالات یادگیری با روش های مناسب22ص

۳۵-گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی (پایه دوم) حل مشکلات یکی از دانش آموزان با اختلالات یادگیری با روش های مناسب۲۲ص

فهرست مطالب
چکیده۴
نکات کلیدی :۴
مقدمه. ۵
بیان مسئله. ۶
تعريف اختلالات يادگيري.. ۷
اهمیت وضوع. ۷
توصيف وضع موجود. ۸
اهداف گزارش تخصصی :۸
هدف اصلی :۸
اهداف جزئی :۹
مقایسه با شاخص (وضع مطلوب )۹
جمع آوری اطلاعات… ۹
جدول ارزیابی حافظه قبل از درمان.. ۹
جدول ارزیابی املا قبل از درمان.. ۱۰
تجزیه و تحلیل و ارائه راه حلها۱۱
ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح )۱۵
جدول ارزیابی حافظه بعد از درمان.. ۱۵
جدول مقایسه ی غلطهای املایی قبل و بعد از درمان…..

۳۶-گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی (پایه دوم) حل مشکل روان خوانی دانش آموز دیرآموز با روش های مناسب۳۱ص

36-گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی (پایه دوم) حل مشکل روان خوانی دانش آموز دیرآموز با روش های مناسب31ص

۳۶-گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی (پایه دوم) حل مشکل روان خوانی دانش آموز دیرآموز با روش های مناسب۳۱ص

فهرست مطالب
چکیده:۳
مقدمه:۴
▪ ویژگی های شناختی دانش‌آموزان دیرآموز. ۴
بیان مسئله. ۶
توصیف وضع موجود. ۷
گردآوری اطلاعات (شواهد۱):۸
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها :۱۰
انتخاب راه حل جدید:۱۳
استفاده از کارتهای حافظه آموزشی زودآموز:۱۴
۲- تهیه تابلو ارزشیابی توصیفی :۱۵
اجرای راه حل و نظارت برآن:۱۵
گردآوری اطلاعات (شواهد۲):۱۷
ارزیابی اقدامات انجام شده:۱۸
ویژگیها و چالشهای کودکان دیرآموز:۲۲
الف) ویژگی های شناختی- آموزشی کودکان دیرآموز:۲۲
برخی از یژگیهای…

۳۷-گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی (پایه دوم) راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی۱۶ص

37-گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی (پایه دوم) راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی16ص

۳۷-گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی (پایه دوم) راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی۱۶ص

فهرست مطالب
چکيده۴
نکات کلیدی :۴
۱- مقدمه (بیان مساله و سابقه موضوع )۵
توصیف وضعیت موجود. ۶
اهداف گزارش تخصصی :۶
هدف اصلی :۶
اهداف فرعی :۷
مقایسه با شاخص :۷
جمع آوری اطلاعات.. ۷
مشکلات و چالش های تدریس ریاضی دوره ابتدایی.. ۷
ارائه راهکارهای پشنهادی برای حل مشکلات تدریس… ۹
الف – آموزش مفاهيم رياضی از طريق نقاشی- رسم ( آموزش هندسه و اندازه گيری ) :۹
ب – آموزش مفاهيم رياضی با استفاده از عمل و آگاهی ( آموزش طول و مساحت با مستطيل ) :۱۰
ج – آموزش مفاهيم رياضي…

۳۸-گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی (دوم ابتدایی) جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم با روش های خلاقانه۲۵ص

38-گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی (دوم ابتدایی) جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم با روش های خلاقانه25ص

۳۸-گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی (دوم ابتدایی) جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم با روش های خلاقانه۲۵ص

فهرست مطالب
چکیده۴
مقدمه ( طرح موضوع و بیان مساله )۵
بیان مسئله. ۶
ارزیابی از وضع موجود. ۷
ملاك ها ونشانگرهاي مربوط به آن. ۷
اهداف گزارش :۸
هدف اختصاصی :۸
اهداف جزئی :۸
جمع آوری اطلاعات.. ۹
موانع و مشکلات تدریس ریاضی.. ۱۰
مراحل تدریس باید به شکل زیر باشد :۱۰
– ايجاد انگيزه در دانش آموزان. ۱۱
– مشاركت دانش آموز مهم ترين روش ايجاد انگيزه۱۲
فراهم كردن فضا و محيط آموزشي مناسب.. ۱۳
راه های پیشنهادی برای تدریس ریاضی :۱۳
راهکـارهــایی در مـــورد ریاضـــی…

۳۹-اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل مات زدگی و حواس پرتی ملیکا را مرتفع سازم۲۷ص

39-اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل مات زدگی و حواس پرتی ملیکا را مرتفع سازم27ص

۳۹-اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل مات زدگی و حواس پرتی ملیکا را مرتفع سازم۲۷ص

فهرست مطالب
 
چکیده۱
مقدمه. ۲
توصیف وضع موجود. ۳
گردآوری اطلاعات(شواهد۱)۴
پرسشنامه مدیریت زمان. ۵
ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۷
تعریف و تبیین واژه های کلیدی.. ۸
شیوه های گردآوری اطلاعات.. ۹
تجزیه و تحلیل داده ها۹
حواس پرتی.. ۱۰
علل بی دقتی و حواس پرتی.. ۱۰
چگونگی یافتن و انتخاب راه حل ها۱۲
مراحل اجرای راه حل ها و چگونگی نظارت بر اجرای آنها۱۸
شواهد۲٫ ۱۹
چگونگی ارزیابی و اعتبار یابی راه حل ها۱۹
تجدیدنظرها،پیشنهادها و تصمیم گیری.. ۱۹
پیشنهاداتی جهت…

۴۰- گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی۱۶ص

40- گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی16ص

۴۰- گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی۱۶ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
مقدمه. ۱
بیان مساله و توصیف وضع موجود. ۲
تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی.. ۴
یافته های علمی و گرد آوری داده‌ها جهت ارائه راه حل‌ها (شواهد یک). ۴
پیشینه تحقیق.. ۶
اهداف تحقیق.. ۶
نتایج و پیشنهادات تحقیق.. ۶
تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه. ۹
انتخاب و اجرای راه حل.. ۱۰
توصیف وضع مطلوب(شواهد دو). ۱۴
نتیجه گیری.. ۱۵
موانع ومشکلات احتمالی۱۵
پیشنهادات… ۱۵
منابع ومآخذ.. ۱۶
 
 
 
 
گزارش تخصصی علاقمند کردن…

دانلود جزوه زبان و ادبیات فارسی pdf – آزمون های استخدامی و کنکور

دانلود جزوه زبان و ادبیات فارسی pdf – آزمون های استخدامی و کنکور

 

فایل pdf حاضر حاوی سه جزوه مختصر و کاربردی دستور زبان و ادبیات فارسی(آرایه های ادبی) و همچنین جدول شاعران و قرن زندگی و برخی از آثار مهم آنان می باشد که با زبان ساده مطالب مهم آزمون های استخدامی و همچنین کنکور را آورده است.
مطالب حاضر در سه جزوه:دستورزبان فارسی شامل:اسم، صفت، موصوف، نهاد، مسند، مسند الیه، مفعول، متمم، بدل، معطوف، قید و … 
ادبیات و آرایه های ادبی شامل: بدیع، بیان، واج آرایی، سجع، ترصیع، جناس، ملمع، مراعات نظیر، تضاد،…

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان( کارورزی ۴) علوم تربیتی پیش دبستان و دبستان.

پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان( کارورزی ۴) علوم تربیتی پیش دبستان و دبستان.

 
 
پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان
(کار پوشه کارورزی ۴)
رشته تحصیلی : علوم تربیتی (پیش دبستان و دبستان)
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۲۸
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
 
مقدمه ۵
طرح یادگیری شماره ی ۱ ۷
طرح یادگیری شماره ی ۲ ۹
طرح یادگیری شماره ی ۳ ۱۲
طرح یادگیری شماره ی ۴ ۱۴
طرح یادگیری شماره ی ۵ ۱۶
شرح روایت کارورزی ۴ ۱۸
گزارش موقعیت فیزیکی مدرسه ۱۸
گزارش ساختار و سازمان مدرسه ۱۹
گزارش موقعیت عاطفی و روانی ۲۰
زمانبندی جلسات…