گزارش کاراموزی برق در مورد سیستم های PLC

گزارش کاراموزی برق در مورد سیستم های PLC در شركت برق منطقه اي باختر ۵۵ص  پيشگفتار يكي از سيستم‌هائي كه در مقياس وسيع در صنعت برق مورد استفاده قرار مي‌گيرد دستگاه PLC مي‌باشد. در كشور ما نيز اين سيستم از ساليان قبل مورد استفاده قرار گرفته است و هر چه سيستم توليد، انتقال و توزيع برق وسيعتر مي‌شود نياز به استفاده از اين سيستم نيز بيشتر مي‌گردد. شركت برق منطقه اي باختر كه عهده دارتامين برق مطمئن جهت مشتركين آن ميباشد،سرزمين وسيعي كه از شماليترين نقطه تا جنوبي ترين نقطه حدود۶۶۰ كيلومتروازقسمت شرق تا غرب منطقه حدود۴۵۰ كيلومتر،بامساحتي حدود۷۶۵۲۲۲ كيلومتر مربع راشامل ميشود. اين شركت ازشمال به برق منطقه اي زنجان،ازغرب به برق منطقهاي غرب،ازجنوب به سازمان آب وبرق خوزستان،ازجنوب شرقي به برق منطقه اي اصفهان وازشرق وشمال شرقي به برق منطقه اي تهران محدود ميشود. حوزه تحت پوشش اين شركت بر اساس آخرين آمار داراي جمعيتي بالغ بر۴٫۵ميليون نفرميباشد.برق باختر داراي هشت شركت وابسته واقماري است كه مشتمل بر سه شركت توزيع نيروي برق استان لرستان، مركزي وهمدان،دو شركت مديريت توليد برق …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *