طراحی برنامه محور در معماری


در تحقیق سعی شده تا با مطرح کردن عناوین زیر به چهرچوب اصولی در راستای طراحی منطبق بر برنامه ریزی در معماری دست یابیم. در این راستا مهمترین عناوین بصورت زیر امده است : مروری بر ادبیات طراحی برنامه محورخواستگاه برنامه ریزیبرنامه ریزی در طراحیشناخت پاره ای از مفاهیم مطرح در حوزه برنامه ریزیبررسی الگوهای مختلفبرنامه ریزی در حوزه طراحی معماریاصول برنامه ریزی در حوزه ی طراحیالگوهای مبتنی بر تحلیل عملکردیرویکرد سیستماتیک به برنامه ریزیارزش ها و نقش ها و عناصر تشکیل دهنده ی برنامهبررسی نقش های تاثیرگذار بر فرایند شکلگیری برنامهبررسی تفصیلی اجراو عناصر برنامهتدوین و ارزیابی برنامهتوسعه برنامه از یک کلیت به یک برنامه ی موفقمراحل دستیابی به یک برنامه مبتنی بر نیازحرکت از برنامه به سوی طراحیاهمیت نقش معنا در حرکت از برنامه به طراحیارتباط متقابل میان برنامه و طراحیفرایند تبدیل برنامه به طرح معماریو …این تحقیق به صورت فایل ورد و در ۶۰ صفحه ارایه شده است.   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *