دانلود کتاب جن نامه (رمان) با فرمت پی دی اف نوشته هوشنگ گلشیری


دانلود کتاب رمان جن نامه   با فرمت pdf نوشته هوشنگ گلشیری ***** مجلس اول پدر را در سال ۱۳۳۴ بازنشسته کردند. معمولا یک راست به خانه نم یآمد. دوچرخه داشت و اگر تابستان بود و آخر برج ، توی خرجي ناش یک خربزه بود و گاهی دو هندوانۀ کوچک . باچرخ جلو در را، که جز شب ها بسته نم یشد، چهارتاق باز م یکرد و همان جا، ميان شير آب و در، تکيه می داد و قفل م یکرد. هندوانه ها یا خربزه را _اگر آخر برج بود_بيرون می آورد و زیر شير آب م یگذاشت . شير را که روشان باز م یکرد، دست و روش را می شست و بعد سر شلنگ را در شير فرو م یکرد و آن سرش را روی هندوان هها یا خربزه ميزان می کرد. آب پاشی حياط کار خودش بود. از بالای حياط شروع م یکرد و از گوشۀ راست . دیوارها را هميشه در نوبت دوم می شست . پدر آب م یریخت و مادر اگر نان نم یپخت  جارو به دست ، با دو پای پدر و پشنگ ههای آب و آبشرۀ خاک آلود و پردوده همپا م یشد. سه روز یک بار نوبت خواهر بزرگتر بود که آن وقت ها سيزده ، چهارده سالش بود؛ اما از بس فشار آب قوی بود و کف سيمانی حياط را پدر شيبدار درست کرده بود و آبشر هها از این جا و آ نجا از او جلو می زد، داد پدر ر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *