معماری
خانه / کتاب ، جزوه / دانلود کتاب جن نامه (رمان) با فرمت پی دی اف نوشته هوشنگ گلشیری
4kia.ir

دانلود کتاب جن نامه (رمان) با فرمت پی دی اف نوشته هوشنگ گلشیری


دانلود کتاب رمان جن نامه   با فرمت pdf نوشته هوشنگ گلشیری ***** مجلس اول پدر را در سال ۱۳۳۴ بازنشسته کردند. معمولا یک راست به خانه نم یآمد. دوچرخه داشت و اگر تابستان بود و آخر برج ، توی خرجي ناش یک خربزه بود و گاهی دو هندوانۀ کوچک . باچرخ جلو در را، که جز شب ها بسته نم یشد، چهارتاق باز م یکرد و همان جا، ميان شير آب و در، تکيه می داد و قفل م یکرد. هندوانه ها یا خربزه را _اگر آخر برج بود_بيرون می آورد و زیر شير آب م یگذاشت . شير را که روشان باز م یکرد، دست و روش را می شست و بعد سر شلنگ را در شير فرو م یکرد و آن سرش را روی هندوان هها یا خربزه ميزان می کرد. آب پاشی حياط کار خودش بود. از بالای حياط شروع م یکرد و از گوشۀ راست . دیوارها را هميشه در نوبت دوم می شست . پدر آب م یریخت و مادر اگر نان نم یپخت  جارو به دست ، با دو پای پدر و پشنگ ههای آب و آبشرۀ خاک آلود و پردوده همپا م یشد. سه روز یک بار نوبت خواهر بزرگتر بود که آن وقت ها سيزده ، چهارده سالش بود؛ اما از بس فشار آب قوی بود و کف سيمانی حياط را پدر شيبدار درست کرده بود و آبشر هها از این جا و آ نجا از او جلو می زد، داد پدر ر …

filesell

درباره ی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *