دانلود جزوه الكتريسيتة ساكن


نيروي بين دو بار: نيرويي كه دو بار q2,q1 از فاصله r بر هم وارد مي كنند طبق قانون عمل و عكس العمل با هم مساوي بوده و از رابطه زير بدست مي آيد. :K ثابت كولني       :r فاصله بين دو بار (متر)     :q بار الكتريكي (C ) اگر دو بار هم نام باشند يكديگر را دفع و اگر ناهمنام باشند (يكي مثبت و ديگري منفي) يكديگر را جذب مي كنند. تذكر: چون در رابطه فوق كميت جرم وجود ندارد پس جرم بارها نقشي در محاسبه نيروي بين آنها ندارد. واحد اصلي بار كولن است پس تبديل واحدهاي زير را يادآوري مي كنيم. H مثال ۱: دو بار q2,q1 كه به ترتيب  مي باشند در فاصله ۳cm از هم قرار دارند اگر جرم بار q1، سه برابر جرم بار q2 باشد، نيروي بين دو بار چند نيوتن بوده و شتابها را مقايسه نماييد. J نكته ۱: H مثال ۲: دو بار مساوي q2,q1 از فاصله r بر هم نيروي f وارد مي كنند اگر يكي از بارها را نصف و فاصله را ۳ برابر كنيم نيروي جديد چند f مي شود؟ H مثال ۳: دو بار مساوي q2,q1 از فاصله r بر هم نيروي f وارد مي كنند اگر ۲ ميكروكولن از يكي از بارها كم كرده و به ديگري اضافه نماييم نيروي جديد …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *