انضباط در محیط کار


چکیده : همیشه در سازمان کارکنانی وجود دارند که علیرغم سعی و کوشش مدیران و مسئولان در ایجاد محیطی مناسب برای کار و فعالیت، مسأله ساز هستند. این نوع کارکنان با رفتارهایی مانند تأخیر در کار، افزایش غیبت، درگیری با سایر کارکنان مصرف مواد دارویی و محرک زا در هنگام کار، سرپیچی از دستورات مافوق، نادیده گرفتن قوانین ایمنی، وضعیت موجود و مطلوب سازمان را دچار آشفتگی می سازند. در تمامی سازمان های کوچک و بزرگ بروز چنین مسائلی از سوی برخی کارکنان امری اجتناب ناپذیر می باشد. اما آنچه مهم و ضروری است برخورد صحیح مدیران سازمان ها با این گونه افراد می باشد تا ضمن برقراری نظم و انضباط در سازمان، عدالت و انصاف در برخورد با خاطیان رعایت شده بدین ترتیب از تبعات منفی برخوردهای ناصحیح کاسته شود. در اهمیت بحث انضباط همین بس که هنری فازمول از نظریه پردازان بزرگ مدیریت انضباط را یکی از اصول مهم و اولیه مدیریت می دانست. در این مقاله ضمن تعریف انضباط به بیان فرایند انضباط، اثربخشی مجازات کوتاهی در مجازات و ویژگی های سیستم انضباطی موثر پرداخته شده است. امید است که مطالعه آن برای مدیران و سرپرستان مفید واقع گردد. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *